Tầm nhìn:
Để trở thành một doanh nghiệp nổi tiếng đáng để bạn tin tưởng.

Sứ mệnh:
Thành tích nghề nghiệp. Thành tích của bạn và tôi.

Triết lý kinh doanh:
Định hướng con người, khoa học và công nghệ là đầu tiên.

Giá trị:
Thành công của khách hàng, tinh thần kinh doanh và đổi mới, liêm chính.

Tinh thần doanh nghiệp:
Dám làm tiên phong, dám có trách nhiệm.
Tốt như vàng, hãy nghiêm khắc trong nhu cầu của một người.
Hãy nghiêm khắc trong những đòi hỏi của một người, sẵn sàng hy sinh.